NERW 2 PW | Ruszył konkurs na udzielenie finansowania szkoleń lub kursów specjalistycznych – druga edycja 2023

W związku z przedłużeniem do 31.12.2023 r. okresu realizacji projektu NERW 2 PW, Dział Koordynacji Projektów w Centrum Projektów Rozwojowych PW zaprasza pracowników Politechniki Warszawskiej do udziału w ostatnim naborze wniosków dotyczących udzielenia finansowania na szkolenia i kursy specjalistyczne w ramach zadania 25 „Nowoczesne zarządzanie uczelnią”.

To już ostatnia szansa na skorzystanie z tego rodzaju wsparcia w ramach projektu „NERW 2 PW. Nauka – Edukacja – Rozwój – Współpraca”

dlatego też w pierwszej kolejności zapraszamy osoby, które nie korzystały jeszcze ze wsparcia w ramach zadania 25.

szkolenia_052023

Każda z osób, która zostanie wyłoniona w konkursie, otrzyma ze środków projektu NERW 2 PW finansowanie opłaty za udział w szkoleniu/kursie specjalistycznym. Dodatkowe koszty, np. opłata rekrutacyjna/wpisowa, koszty dojazdu do miejsca realizacji szkolenia, koszty noclegu podczas trwania szkolenia etc. nie będą finansowane.

 

Wskazane we wniosku aplikacyjnym szkolenia/kursy specjalistyczne muszą:

  • uwzględniać potrzeby rozwojowe lub zarządcze Politechniki Warszawskiej oraz cele Projektu NERW 2 PW,
  • być zgodne pod względem programu/zakresu tematycznego wybranego szkolenia/kursu specjalistycznego z zajmowanym przez Wnioskodawcę stanowiskiem lub pełnioną funkcją,
  • odpowiadać na potrzeby wynikające z konieczności przekwalifikowania Wnioskodawcy dla potrzeb Uczelni, w tym jednostki PW, w której jest zatrudniony lub odpowiadać na potrzeby Politechniki Warszawskiej powstałe w związku z dostosowaniem jej funkcjonowania do aktualnych przepisów prawnych.

 

UWAGA:

  1. szkolenia wskazane we wniosku o przyznanie finansowania muszą się zakończyć najpóźniej do 8 grudnia br.;
  2. szkolenia podnoszące kompetencje dydaktyczne nie mogą być finansowane w ramach tego naboru.

 

Terminy składania wniosków: 

Wnioski można składać w ramach dwóch tur naboru:

I tura: 8-26.05.2023 r., do godz. 16:00 – przewidywany termin ogłoszenia wyników: koniec czerwca,

II tura: 29.05-16.06.2023 r., do godz. 16:00 – przewidywany termin ogłoszenia wyników: koniec lipca.

 

Miejsce składania wniosków: 

Dział Koordynacji Projektów - pokój 5.32 (V p.),

budynek Centrum Projektów Rozwojowych przy ul. Rektorskiej 4 w Warszawie.

 

UWAGA: Niezłożenie lub nieprzesłanie wypełnionych i podpisanych dokumentów w powyższym terminie może skutkować odrzuceniem wniosku.

 

W przypadku uzasadnionego braku możliwości złożenia/przesłania dokumentów w wersji papierowej w wyznaczonym terminie, dopuszczamy możliwość przesłania skanów wypełnionych i podpisanych dokumentów na adres: dwe.cziitt@pw.edu.pl (w tytule e-maila prosimy wpisać: "NERW 2 | Nabór II na szkolenia/kursy 2023"). W tym przypadku, dokumenty w wersji papierowej należy dostarczyć tak szybko, jak to będzie możliwe.

 

Dokumenty do pobrania:

Regulamin udzielania finansowania na szkolenia/kursy specjalistyczne

Zał. 1 - Wniosek o przyznanie finansowania – szkolenie/kurs

Zał. 2 - Wzór opinii bezpośredniego przełożonego

Zał. 4 – List motywacyjny – osoba składająca wniosek przygotowuje ten załącznik we własnym zakresie - nie ma obowiązującego wzorca.

 

UWAGA: Warunkiem obligatoryjnym uczestnictwa w projekcie jest przekazanie Oświadczenia uczestnika Projektu wraz z zakresem danych osobowych i zgodą na ich przetwarzanie (wzór zakresu danych dostępny jest tutaj). Oświadczenie to składa się w wersji elektronicznej przez SAP Portal Pracowniczy dopiero po otrzymaniu informacji o przyznaniu finansowania.

 

W przypadku pytań, prosimy o kontakt:

Monika Mrówczyńska

Dział Koordynacji Projektów

Centrum Projektów Rozwojowych

e-mail: dwe.cziitt@pw.edu.pl

tel. 22 234 14 23