Cel i opis projektów

Celem głównym obu Projektów jest poprawa jakości funkcjonowania Politechniki Warszawskiej zarówno w obszarze kształcenia, jak i zarządzania oraz dostosowanie oferty dydaktycznej Uczelni do potrzeb rynku pracy, poprzez wdrożenie kompleksowego programu działań na rzecz realizacji kształcenia zorientowanego na studenta. Realizacja Projektów przyczyni się do rozwijania kształcenia wykorzystującego praktyczne elementy nauczania połączonego z badaniami naukowymi.

Realizacja Projektów wynika z potrzeb zgłaszanych przez środowiska akademickie oraz otoczenie społeczno-gospodarcze zwracające uwagę na konieczność zmiany sposobu kształcenia studentów na bardziej praktyczne (projektowe) i nowoczesne (wykorzystujące nowe narzędzia), odpowiadające na potrzeby pracodawców. W Projektach wykorzystane zostaną m.in. międzynarodowe rozwiązania w zakresie sposobów realizacji procesu kształcenia studentów, sprofilowane na zwiększenie efektywności współpracy i skupiające się na aspekcie praktycznym. Zostanie zaproponowanych szereg działań przyczyniających się do podniesienia kompetencji kadry i zmian organizacyjnych na Politechnice Warszawskiej. Uczelnia przeprowadzi aktywności służące realizacji idei kształcenia zorientowanego na studenta, co stanowi myśl przewodnią w przygotowaniu i realizacji nowych kierunków studiów i specjalności oraz dostosowanie istniejących kierunków studiów do potrzeb gospodarki (zgodnie z komunikatem Komisji Europejskiej z 30.05.2017).

Rezultaty Projektów wpłyną na podniesienie jakości kształcenia studentów, co przełoży się na lepsze postrzeganie absolwentów Politechniki Warszawskiej na rynku pracy. Wpłynie to na otoczenie społeczno-gospodarcze, które wzbogaci się o absolwentów z umiejętnościami lepiej dostosowanymi do jego potrzeb. 

Projekt NERW PW Projekt NERW 2 PW
obejmuje swoim zakresem 55 zadań w ramach 4 modułów działań: obejmuje swoim zakresem 39 zadań w ramach 6 modułów działań:
 
 

Okres realizacji: 01.02.2018 - 31.10.2022

Wartość projektu: 37 985 430,39 

Kwota dofinansowania: 36 811 493,47 zł 

(w tym wkład Europejskiego Funduszu Społecznego: 32 014 120,73 )

Okres realizacji: 01.03.2019 -31.12.2023

Wartość projektu: 35 604 550,08 zł

Kwota dofinansowania: 34 536 413,57 zł

(w tym wkład Europejskiego Funduszu Społecznego: 30 007 514,81zł)

Nadzór nad projektami pełni Prorektor ds. Studiów oraz Rada Programowa, powołana decyzją nr 44/2019 Rektora PW z dnia 25 marca 2019 r., w składzie: prof. dr hab. inż. Bohdan Macukow – przewodniczący, prof. dr hab. inż. Teresa Zielińska, dr hab. inż. Dawid Myszka, prof. uczelni, dr inż. Elżbieta Piwowarska, dr inż. Przemysław Duda, prof. uczelni, dr inż. Leszek Wawrzyniuk, prof. uczelni, dr inż. Tomasz Winek. 

Projekty koordynowane są na poziomie centralnym przez Centrum Projektów Rozwojowych (wcześniej Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii), a na poziomie poszczególnych zadań przez wskazane jednostki organizacyjne PW.