Moduł podnoszenia kompetencji

Moduł obejmuje 11 zadań, w tym 6 o charakterze centralnych, w ramach których studenci PW będą mieć możliwość podnoszenia kompetencji, poszerzania wiedzy i nabywania nowych umiejętności, poprzez udział w szkoleniach, kursach i warsztatach. 

Realizowane w ramach tego modułu zajęcia dodatkowe (zadania 31-41) będą miały istotny wpływ na podniesienie praktycznych umiejętności studentów. Realizacja Projektu pozwoli na rozszerzenie tego typu działań na Politechnice Warszawskiej, podejmowanych zarówno centralnie (np. Kreatywny Semestr Projektowy), jak również inicjatyw wydziałowych. Słuszność rozwijania tego rodzaju inicjatyw potwierdza wsparcie Komisji Europejskiej, która zamierza propagować tworzenie oraz testowanie elastycznych i modułowych koncepcji kursów. Działania te pozwolą studentom pozyskać umiejętności i kompetencje kluczowe na rynku pracy (zdolność rozumienia nowych pojęć, krytycznego i kreatywnego myślenia oraz przedsiębiorczego działania), a dzięki elastycznej formie, będą bardziej podatne na możliwość zmian i dostosowanie do aktualnych potrzeb.

Projekt przewiduje podnoszenie przez studentów kompetencji: zawodowych, językowych, komunikacyjnych, w zakresie przedsiębiorczości oraz umiejętności analitycznych. Przeprowadzone zostaną certyfikowane szkolenia, zajęcia warsztatowe, dodatkowe zadania praktyczne realizowane w formie zajęć projektowych, wizyt studyjnych u pracodawców jak i zajęć dodatkowych z pracodawcami.

W odniesieniu do studentów podnoszących swoje kompetencje, przeprowadzone zostaną badania bilansu kompetencji przed otrzymaniem wsparcia oraz po jego zakończeniu.