Bilans kompetencji

W ramach projektu NERW PW, Dział Badań i Analiz CZIiTT PW realizuje badanie: Bilans Kompetencji.

Badaniem są objęci uczestnicy projektu, którzy w ramach projektu podnoszą swoje kompetencje lub kwalifikacje: zawodowe, językowe, komunikacyjne, w tym umiejętność pracy w grupie, interpersonalne, w zakresie przedsiębiorczości, informatyczne, w tym wyszukiwanie informacji, analityczne, w tym umiejętność rozwiązywania problemów. 

Uczestnicy projektu są objęci badaniem Bilansu Kompetencji (przed oraz po zakończeniu udzielania wsparcia). Kompetencja to wyodrębniony zestaw efektów uczenia się / kształcenia.

Cele badania:

  1. określenie stanu kompetencji lub kwalifikacji przed otrzymywaniem wsparcia w projekcie
  2. określenie stanu kompetencji lub kwalifikacji po otrzymywaniu wsparcia w projekcie
  3. określenie różnicy pomiędzy stanem wyjściowym i wejściowym kompetencji lub kwalifikacji posiadanych przez uczestników projektu

Na potrzeby gromadzenia informacji niezbędnych do wykonania pomiarów, został uruchomiony system informatyczny, zarządzany centralnie przez Dział Badań i Analiz CZIiTT PW. Narzędzie umożliwia dystrybucję formularzy ankietowych do respondentów, zarządzanie i wstępną analizę wyników pomiaru. Internetowa forma badań pozwala w sposób szybki i ekonomiczny uzyskać odpowiedzi dot. wyznaczonych obszarów badawczych.

Zespół badawczy:  Dariusz Parzych, Małgorzata Płaszczyca

Kontakt:

 

Dariusz Parzych

specjalista ds. badań i analiz

Dział Badań i Analiz

CZIiTT PW

ul. Rektorska 4, pok. 1.20, 00-614 Warszawa

e-mail: dariusz.parzych@pw.edu.pl

tel. +48 22 234 15 63;

www.cziitt.pw.edu.pl