Kurs z zakresu prowadzenia dydaktyki w języku obcym - 60h

Zadanie 44 – Kompetentny wykładowca

 

 
 Opis kursu  Kurs dotyczy podniesienia umiejętności dydaktycznych Nauczycieli Akademickich w zakresie specjalistycznych kompetencji językowych (w oparciu o podręcznik English for Academics part 1 and 2 wydawnictwa Cambridge we współpracy z British Council; podręcznik pomocniczy: Academic Vocabulary wydawnictwa Cambridge).
 
Wymogiem przystąpienia do kursu jest biegłość językowa minimum na poziomie B2+ – w związku z tym, uczestnicy będą zobowiązani do przystąpienia do testu potwierdzającego znajomość języka angielskiego na wymaganym poziomie.
Cel kursu Przygotowanie nauczycieli akademickich do prowadzenia zajęć anglojęzycznych. Rozwijanie studiów anglojęzycznych.
Prowadzący Lektorzy Studium Języków Obcych PW
Czas trwania 60 godzin lekcyjnych
(1 godzina lekcyjna = 45 min)
Miejsce Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii Politechniki Warszawskiej
Zakres kursu Wybrane* zagadnienia, które zostaną poruszone na kursie:- description of an academic cours
- code of behaviour for your students
- designing a syllabus in English
- presenting your syllabus
- giving definitions and instructions to students
- giving a lecture in English
- using language appropriately to structure and deliver part of a lecture in English
- attending a conference
- on arrival (short conversations at an arrivals hall and at a hotel)
- in the audience
- using a variety of strategies for listening to a presentation - socialising
- presentation skills
- planning a conference
- questions and Answers sessions
- around-table discussions - academic publications
- preparing to write for publication
- describing research
- writing a summary
- writing an abstract
- writing an executive summary of a grant proposal
 
*sylabus w pełnym zakresie uczestnicy mogą pobrać tutaj - link
Uzyskane kompetencje Po ukończonym kursie uczestnicy osiągną poziom biegłości językowej C1 – Operational Proficiency – Advanced, zgodnie z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego (potwierdzony egzaminem).
Wymagania względem uczestników projektu

Uczestnicy projektu zobowiązani są do:

  1. Udziału w przynajmniej 80% zajęć
  2. Przeprowadzenia zajęć ze studentami (po ukończeniu kursu) z wykorzystaniem zdobytych umiejętności. Zajęcia należy przeprowadzić jeszcze podczas trwania projektu.
  • Potwierdzeniem spełnienia ww. warunku, będzie sylabus prowadzonego przedmiotu w języku angielskim.
Dokument wydawany po zakończeniu kursu Uczestnicy, którzy udokumentują spełnienie powyższych wymagań otrzymają zaświadczenie o ukończeniu kursu.
 Formatka do pobrania w wersji PDF