NERW 2 PW | Moduł programów kształcenia

Moduł przewiduje realizację 10 zadań wydziałowych (zadania 1-10), dotyczących zmodernizowania istniejących programów nauczania lub opracowania i uruchomienia nowych kierunków studiów, specjalności i przedmiotów.

Działania te pozwolą na lepsze dostosowanie kompetencji studentów do wymagań rynku pracy oraz potrzeb społeczno-gospodarczych na poziomie krajowym, regionalnym i lokalnym. Realizacja zadań przyczyni się również do wykształcenia absolwentów, którzy będą posiadali zaawansowaną wiedzę i umiejętności praktyczne oraz kompetencje kluczowe: umiejętności rozumowania matematycznego, umiejętności krytycznego myślenia, kompetencje cyfrowe na poziomie adekwatnym do obecnego rozwoju technologicznego, zdolność do rozwiązywania problemów i opracowywania projektów inżynierskich.

Programy kształcenia zostaną opracowane w oparciu o obowiązujące na Wydziałach standardy kształcenia.