NERW 2 PW | Moduł programów stażowych

W ramach modułu realizowane będzie zadanie 18, którego celem będzie podniesienie kompetencji praktycznych studentów 4 ostatnich semestrów studiów I i II stopnia na Wydziale Inżynierii Lądowej na kierunku budownictwo poprzez zorganizowanie i przeprowadzenie wysokiej jakości staży dla 210 studentów w uznanych firmach budowlanych.

Realizowane staże pomogą studentom rozszerzyć umiejętności i kompetencje inżynierskie w zakresie innowacyjnych rozwiązań materiałowo-technologicznych i koncepcji projektowych dostosowanych do aktualnych potrzeb gospodarczo-społecznych.

Praktyczny wymiar współpracy z pracodawcami, zwiększy również szanse studentów na zatrudnienie po ukończeniu studiów, co potwierdzą dane monitoringu losów absolwentów.