NERW 2 PW | Moduł studiów doktoranckich

Zadanie zaplanowane w ramach tego modułu ma charakter centralny i związane jest z istotną zmianą jaka zostanie dokonana w zakresie kształcenia doktorantów, czyli tworzeniem szkół doktorskich (zadanie 20).

Działania będą skupione na opracowaniu nowych interdyscyplinarnych programów kształcenia doktorantów oraz pilotażowym uruchomieniu i ewaluacji unikalnego zestawu zajęć dodatkowych skierowanych do doktorantów, tzw. „warsztatu badacza”. Głównym celem zajęć będzie budowanie kompetencji doktorantów niezbędnych podczas prowadzenia badań naukowych, upowszechniania wyników swoich prac i ich komercjalizacji oraz przygotowania publikacji naukowych, w szczególności rozprawy doktorskiej.

Znaczący nacisk zostanie również położony na rozwój umiejętności wykraczających poza wiedzę specjalistyczną i naukową, w tym kompetencji miękkich i praktycznych, niezbędnych do rozwoju kariery naukowej, podczas pozyskiwania środków na badania naukowe, kształtowania postaw przedsiębiorczych oraz prowadzenia dydaktyki na wysokim poziomie.

Warsztat badacza będzie miał charakter obieralnych zajęć umożliwiających indywidualne uzupełnienie lub rozwój kompetencji w zależności od potrzeb doktoranta.