NERW 2 PW | Zadanie 19

Badania społeczne na potrzeby podniesienia jakości kształcenia PW 

 

Celem Zadania 19 jest wzmocnienie modelu zarządzania jakością kształcenia poprzez realizację badań społecznych otoczenia społeczno-gospodarczego uczelni, wsparcie w interpretacji  uzyskanych wyników badań oraz wdrożenia zmian w procesie kształcenia na Politechnice Warszawskiej, w odpowiedzi na potrzeby i oczekiwania otoczenia społeczno-gospodarczego. Politechnika Warszawska łącząc kształcenie studentów z realizacją badań naukowych na najwyższym poziomie i ich praktycznym wykorzystaniem na rynku pracy, musi na bieżąco analizować potrzeby otoczenia społeczno-gospodarczego oraz pojawiające się w świecie trendy edukacyjne, wprowadzając odpowiednie mechanizmy oraz dostosowując strukturę funkcjonowania i regulacje. W ramach Zadania Dział Badań i Analiz CZIiTT PW zrealizuje cykl badań społecznych oraz zaawansowanych analiz statystycznych, na potrzeby podniesienia jakości kształcenia na Politechnice Warszawskiej. Badania społeczne dotyczące jakości kształcenia są jednym z podstawowych mechanizmów wspierających system zapewniania jakości kształcenia. Przeprowadzona analiza potrzeb i oczekiwań rynku wobec Politechniki Warszawskiej, stanowić będzie podstawę do przeprowadzenia ewaluacji realizowanych działań w tym zakresie.

 

Realizacja poszczególnych badań w Zadaniu została zaplanowana na  trzy etapy:

 

I.       ANALIZA  PORÓWNAWCZA WYDZIAŁOWOYCH RAPORTÓW Z SAMOOCENY JEDNSTEK PW, NA POTRZEBY JAKOŚCI KSZTAŁCENIA – na przestrzeni 4 lat (2019-2022), w ramach którego przeprowadzone zostaną następujące badania:

 • „Analiza raportów z samooceny jednostek PW przeprowadzonych na potrzeby jakości kształcenia 2019”;
 • „Analiza raportów z samooceny jednostek PW przeprowadzonych na potrzeby jakości kształcenia 2020”;
 • „Analiza raportów z samooceny jednostek PW przeprowadzonych na potrzeby jakości kształcenia 2021”;
 • „Analiza raportów z samooceny jednostek PW przeprowadzonych na potrzeby jakości kształcenia 2022”.
 • „Analiza porównawcza wydziałowych raportów z samooceny jednostek Politechniki Warszawskiej na przestrzeni 4 lat (2019-2022)”

II.    ANALIZA POTRZEB I OCZEKIWAŃ PRACODAWCÓW ABSOLWENTÓW PW, w ramach którego przeprowadzone zostaną następujące badania:

 • „Identyfikacja potrzeb innowacyjnych podmiotów gospodarczych - czego pracodawcy oczekują od Politechniki Warszawskiej?”
 • „Success Stories. Absolwenci Politechniki Warszawskiej (diagnoza czynników wspierających osiąganie sukcesu zawodowego”.
 • „Rynek pracy na Mazowszu w kontekście kształcenia na uczelni technicznej 2020”
 • „Rynek pracy na Mazowszu w kontekście kształcenia na uczelni technicznej 2021”
 • „Rynek pracy na Mazowszu w kontekście kształcenia na uczelni technicznej 2020-2022 – analiza porównawcza”

 

III. MONITORING TRENDÓW EDUKACYJNYCH, w ramach którego przeprowadzone zostaną następujące badania:

 • „Diagnoza bieżących i perspektywicznych kierunków prac badawczo-rozwojowych, analiza zagadnienia w kontekście modyfikacji programów kształcenia”.
 • „Monitoring trendów edukacyjnych - jak kształcić na potrzeby gospodarki opartej na innowacjach?”
 • „Potrzeby otoczenia społeczno – gospodarczego Uczelni – czym są i jak je badać?”
 • „Jak współpracować z otoczeniem społeczno- gospodarczym uczelni – wytyczne z katalogiem dobrych praktyk?”

 

W ramach zadania zrealizowane zostaną również:

 1. Publikacja elektroniczna wybranych wyników badań (j. polski  lub angielski).
 2. Organizacja cyklu spotkań bądź seminariów dla społeczności akademickiej PW mająca na celu konsultacje lub prezentację uzyskanych wyników badań, wniosków i rekomendacji.
 3. Wdrożenie wybranych wyników badań przez jednostki PW i modyfikacja Uczelnianego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia.

 

PRODUKTY: raporty z badań (14), publikacje (5), sprawozdania ze  zorganizowanych spotkań bądź prac z wydziałowymi pełnomocnikami ds. jakości kształcenia z prac nad analizą wyników przeprowadzonych badań otoczenia społeczno-gospodarczego Uczelni (4)

 

 

Okres realizacji zadania: 01.03.2019 - 30.09.2022

Nazwa jednostki odpowiedzialnej za realizację: DZIAŁ BADAŃ I ANALIZ, CZIiTT PW

Kierownik zadania: Katarzyna Modrzejewska

Numer telefonu: 22 234 59 78

Adres poczty elektronicznej:katarzyna.modrzejewska@pw.edu.pl