NERW 2 PW - zadanie 25

Nowoczesne zarządzanie uczelnią

Celem zadania nr 25 Nowoczesne zarządzenie uczelnią jest podniesienie kompetencji zarządczych kadr kierowniczych i administracyjnych uczelni poprzez realizację następujących działań:

Wizyty studyjno-szkoleniowe w czołowych światowych uczelniach zagranicznych

Mają na celu zapoznanie się z dobrymi praktykami w zarządzaniu systemem szkolnictwa wyższego oraz poznanie nowych kierunków zmian i trendów w tym obszarze, a także zapoznanie się z nowymi rozwiązaniami oraz wymiana doświadczeń pomiędzy Politechniką Warszawską a czołowymi światowymi uczelniami zagranicznymi.

Studia podyplomowe w obszarze podnoszenia kompetencji zarządczych

Pracownicy PW mają możliwość złożenia wniosku o sfinansowanie w ramach projektu studiów podyplomowych, których potrzeba wynika z bieżących bądź planowanych działań zarządczych w ramach funkcjonowania jednostek uczelni. Warunkiem uzyskania finansowania jest tematyka studiów podyplomowych, która  musi realizować cel zadania, tj. podnosić kompetencje zarządcze pracownika.

Coaching indywidualny i zespołowy

Proces coachingowy ma na celu podniesienie efektywności współpracy i komunikacji wewnątrz zespołu oraz na linii lider- zespół, a co za tym idzie podniesienie jakości zarządzania zespołami na wszystkich szczeblach zarządzania i funkcjonowania uczelni. Jest formą dedykowanego i intensywnego szkolenia. Pomaga w przyśpieszeniu tempa rozwoju oraz pracy nad określonymi potrzebami, dzięki czemu skutecznie wpływa na zwiększenie efektywności. Skupia się  na analizie kompetencji i dzięki narzędziom rozwojowym dobranym do danej osoby/zespołu i jej/jego sytuacji zawodowej pozwala na szybkie efekty pracy.

 

Dodatkowo zadanie obejmuje kursy (SPSS i Tableau) i studia podyplomowe mające na celu podniesienie kompetencji pracowników Działu Badań i Analiz CZIiTT PW. Kompetencje te są niezbędne do prawidłowej analizy danych, realizowanych na zlecenie władz uczelni na potrzeby pracowników Politechniki Warszawskiej.

Aktualne rekrutacje:

Informacje na temat prowadzonych rekrutacji na studia podyplomowe i proces coachingowy będą systematycznie zamieszczane w zakładce Aktualności oraz w zakładce Kalendarz zapisów, a także będą rozsyłane za pośrednictwem wydziałów oraz listy mailingowej. W celu zapisania się na listę mailingową prosimy o wypełnienie formularza dostępnego na stronie: https://listy.pw.edu.pl/cgi-bin/mailman/listinfo/liderpw (dla adresów email w domenie PW).

 

Zasady rekrutacji i warunki uczestnictwa:

Regulamin rekrutacji na studia podyplomowe wraz z załącznikami: zał. 1 - Wniosekzał. 2 - Wzór opinii bezpośredniego przełożonego

Regulamin rekrutacji na proces coachingowy

Oświadczenie i zakres danych osobowych uczestnika

Udział w co najmniej 80% zajęć 

 

Okres trwania zadania: 1.03.2019 – 30.09.2023

Kontakt:

Kierownik zadania: Inga Katsevych

Dział Wsparcia Edukacji CZIiTT PW

e-mail: dwe.cziitt@pw.edu.pl

tel.: 22 234 1471