NERW 2 PW | Zadanie 11 | Warsztaty z przedsiębiorczości | "Prze-Myśl 4.0”

Przedsiębiorczość

Warsztaty „Prze-Myśl 4.0” realizowane są w ramach programu PW Makers – podniesienie kompetencji realizacji projektów o potencjale wdrożeniowym

Uczestnicy podczas pięciu spotkań będą zdobywać umiejętności w kształtowaniu postaw przedsiębiorczych. Od technik kreatywnego myślenia, generowania pomysłów i rozwiązywania problemów, umiejętność gromadzenia bazy i analizy informacji naukowej, przeprowadzania badań, po przygotowanie prezentacji wyników swoich prac. Uczestnicy zapoznają się z możliwymi różnymi ścieżkami wdrażania swoich pomysłów, form komercjalizacji oraz ochroną własności intelektualnej.

 

W trakcie warsztatów studenci będą pracować na własnym pomyśle, a efektem końcowym będzie przygotowanie planu wdrożenia pomysłu na podstawie zdobytej wiedzy i odbytych konsultacji.

 

W kilkunastu osobowej grupie (10-15 osób) studenci będą kolejno przechodzić ścieżkę od – generowania pomysłów, zbieranie informacji związanym z rynkiem, danych naukowych, poprzez przygotowanie oferty dla potencjalnych inwestorów poprzez różne aspekty komercjalizacji swojego pomysłu.

 

Warsztat składa się z pięciu bloków tematycznych. Każdy z nich trwa 4 godziny (całość modułu 20 h lekcyjnych)

I.                    Prze-myśl.  Kreatywność w postawach przedsiębiorczych

Osoba przedsiębiorcza jest pomysłowa i zaradna, szczególnie w sytuacjach powszechnie uznawanych za przeciwności losu. Cechy te mogą być wrodzone, jednak przekonanie o braku ich u siebie bywa bardzo często niezasadne. Warsztat ten, w zamierzeniach jego twórców, ma przysłużyć się ku wzniecaniu postaw przedsiębiorczych w efekcie szeregu aktywności realizowanych w trakcie spotkań. Pierwsze ze spotkań ma na celu przedstawienie wybranych technik kreatywnych pobudzających postawy przedsiębiorcze, począwszy od rysowania poprzez nawiązania do mimetyzmu aż po myślenie lateralne. Począwszy od pierwszego spotkania, uczestnicy będą dopracowywać własne pomysły, w związku z czym proponujemy, aby przed pierwszymi zajęciami przygotować koncepcję, tematykę lub problem/wyzwanie, z którym dany uczestnik planuje zmierzyć się w najbliższej przyszłości.

 II.                  Prze-badaj. Zbieranie informacji i prowadzenie prac badawczych

Na tym etapie każdy z uczestników zapozna się z podstawowymi narzędziami oferującymi dostęp do aktualnego, światowego dorobku naukowego, a także dowie się, jak w prawidłowy sposób z nich korzystać. Ponadto przekona się, że dokładne, rzetelne i aktualne informacje o rynku są potrzebne na różnych etapach przedsiębiorczej ścieżki. Czy rynek jest podobny produkt do naszego? Co zrobić z produktem, który przynosi małe zyski? Czy podniesienie ceny produktu nie zniechęci klientów do jego kupowania? Takich pytań jest mnóstwo. My podpowiemy, jak wybrać odpowiednią metodę badania i sformułować właściwe pytanie.

 III.                Pre-zentuj . Weryfikacja i przygotowanie prezentacji wyników

Celem warsztatu jest kształtowanie u uczestników dobrych praktyk w zakresie sprawnego porozumiewania się oraz komunikowania treści eksperckich, a w szczególności rzetelnej analizy zawartości naukowych baz danych oraz umiejętności przygotowania przejrzystej prezentacji multimedialnej i in. pomocy wizualnych oraz publicznego przedstawienia jej treści z wykorzystaniem odpowiednich środków technicznych. Prezentacje przygotowywane i przedstawiane w trakcie warsztatu powinny bazować na opracowaniach przygotowanych w trakcie dwóch poprzedzających warsztatów.

 IV.               Prze-transferuj. (Transfer Technologii)

Celem warsztatu jest prze-tarcie ścieżki od pomysłu i pracy w laboratorium do gotowego produktu rynkowego. W każdym przypadku ta ścieżka wygląda nieco inaczej. Fazy rozwoju produktu i związany z nimi transfer technologii może stanowić wartościową część przyszłego biznesu. Jakie są możliwe formy nowych przedsięwzięć biznesowych opartych na wiedzy. Czym jest start-Up, czym jest spółka typu Spin-off i Spin-out. Jakie są ścieżki transferu technologii, jakie są rodzaje umów transferowych i która z nich będą odpowiednia dla Twojego pomysłu? Tego dowiesz się z tych zajęć na praktycznym przykładzie istniejącej spółki spin-off.

 V.                  Prze-twórz.  Własność Intelektualna – Co i jak mogę ochronić w swoim pomyśle/projekcie?

Celem warsztatu jest zidentyfikowanie w swoim pomyśle/projekcie tego, co może być elementem ochrony własności intelektualnej, weryfikowanie czy nie narusza praw własności innych podmiotów oraz jakie prawa i obwiązki z nich wynikają? Do kogo się zwrócić o poradę? Czym jest Regulamin zarządzania własnością intelektualną oraz zasad komercjalizacji Politechniki Warszawskiej. Każdy z uczestników przygotuje plan rozwoju swojego pomysłu.

 

Zasady rekrutacji i warunki uczestnictwa:

  • Posiadanie statusu studenta zarejestrowanego na jednym z czterech ostatnich semestrów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych I lub II stopnia Politechniki Warszawskiej
  • Wypełnienie formularza zgłoszeniowego
  • Wypełnienie i przekazanie do Działu Rozwoju Innowacyjności Młodych Naukowców CZIiTT PW,   Oświadczenia uczestnika projektu, zgodnie z Regulaminem rekrutacji
  • Przystąpienie do badania kompetencji przed rozpoczęciem szkolenia i po zakończeniu szkolenia (bilans kompetencji)

 

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji zostały uwzględnione w Regulaminie rekrutacji i uczestnictwa w zadaniu 11: PW Makers – podniesienie kompetencji realizacji projektów o potencjale wdrożeniowym wśród studentów. Realizowanego w ramach Programu Wiedza Edukacja Rozwój w związku z realizacją projektu pn. „NERW 2 PW. Nauka – Edukacja – Rozwój – Współpraca”.

 

Prowadzący:

                     
         

Mariusz Kostrzewski Profesor PW

Zanim Mariusz Kostrzewski rozpoczął pracę w Politechnice Warszawskiej, mierzył się z wyzwaniami biznesowymi w dwóch biurach projektowo-wdrożeniowych oraz działał jako wolny strzelec współpracując z kilkoma innymi firmami. Zyskane wówczas umiejętności oraz późniejsza praca dydaktyczna, intensywna praca naukowa, a przy tym aktywny udział w życiu organizacyjnym uczelni sprawiły, że w ostatnich latach służył wsparciem przedsiębiorcom w zakresie działalności B+R+I. Pośród jego bieżących zainteresowań naukowych są: przemysł 4.0, sztuczna inteligencja, cyfrowe bliźniaki, porównania komparatystyczne, zastosowania metod diagnostycznych w różnych dziedzinach wiedzy, interdyscyplinarne prace badawcze łączące np. nauki inżynieryjno-techniczne z humanistycznymi czy też wykorzystywanie nieformalnych technik kształcenia w sformalizowanym środowisku akademickim. Jest współautorem dwóch opatentowanych wynalazków. W życiu prywatnym dba o zieleń, ratuje rośliny, czasem rysuje, kreuje światy z lego i stroni od szeroko pojmowanej polityki.

 

 

Urszula Szczepankowska-Bednarek

Urszula Szczepankowska-Bednarek

specjalistka ds. badań i projektów, która w Dziale Innowacyjności Młodych Naukowców CZIiTT PW zajmuje się między innymi nowoczesnymi formami kształcenia. Ekspertka społeczno-obyczajowa. Socjolożka i antropolożka kładąca nacisk w pracy naukowo-badawczej na praktyczne zastosowanie nauk społecznych. Autorka  i współautorka publikacji naukowych, która aktywnie uczestniczy w konferencjach krajowych i zagranicznych. Członkini socjologicznych towarzystw międzynarodowych, a także zarządu Sekcji Dewiacji i Kontroli Społecznej Polskiego Towarzystwa Socjologicznego. Pracuje badawczo w kilku projektach, a także, w ramach Inicjatywy doskonałości – uczelnia badawcza –  w interdyscyplinarnym zespole opracowuje rozwiązania przeciwdziałaniu pandemii COVID-19 i jej skutkom. 

Absolwentka studiów podyplomowych z zarządzania projektami na Wydziale Zarządzania UW. Aktualnie pisze doktorat i studiuje urbanistykę na Politechnice Warszawskiej.  

 

Krzysztof Maternicki

 

Krzysztof Maternicki

specjalista ds. Transferu Technologii, pracownik Działu Ochrony Własności Intelektualnej CZIiTT Politechniki Warszawskiej. Absolwent Fizyki Technicznej oraz studiów doktoranckich Politechniki Częstochowskiej, absolwent Ivey Business School Western University w Kanadzie. W latach 2013 – 2016 pracownik licznych projektów badawczo – rozwojowych. W latach 2015 – 2019 związany z CTWIONS UJD w Częstochowie. W latach 2020-2021 pracownik CPAiTT UMK w Toruniu. Współtwórca wynalazku, wzoru użytkowego, wzoru przemysłowego. Prezes Zarządu spółki typu spin-off Zero-rad sp. z o.o. Od 2018 roku wiceprezes Stowarzyszenia Polskich Wynalazców i Racjonalizatorów. Od 2019 roku Członek rady koordynacyjnej Porozumienia Akademickich Centrów Transferu Technologii - PACTT. 

  

 

Agata Żak

 

Agata Żak 

specjalistka ds. badań i projektów w Dziale Rozwoju Innowacyjności Młodych Naukowców CZIiTT i zajmuje się projektami i rozwojem studentów, rozwojem projektów i przedsiębiorczością. Wcześniej zajmowała się sprawami własności intelektualnej na UW, gdzie wspierała przedsiębiorców i naukowców w przygotowaniu strategii związanej z zarządzaniem ochroną własności intelektualnej oraz zajmowała się rozwojem i weryfikacją potencjału pomysłów B+R+I oraz możliwością ich finansowania i ich wyceną. Posiada w swoim dorobku zgłoszony znak towarowy. Ukończyła studia podyplomowe na wydziale Prawa i Administracji UW, absolwentka programu MNiSW Top 500 Innowators – „Science Management Commercialization Program” Stanford University 2015.