Zadanie 10

Przygotowanie i uruchomienie nowego kierunku studiów na studiach II stopnia - Inżynieria i Analiza Danych (IAD)

Celem zadania jest podniesienie kompetencji osób uczestniczących w edukacji na poziomie wyższym w obszarze Data Science/Big Data i tym samym odpowiedź na potrzeby gospodarki, rynku pracy i społeczne. Cel ten został osiągnięty poprzez uruchomienie nowego kierunku Inżynieria i Analiza Danych (ang. Data Science) na studiach stacjonarnych drugiego stopnia. Umiejętności absolwenta pokrywają się z umiejętnościami poszukiwanymi przez największe firmy zajmujące się przetwarzaniem danych. Studia II stopnia Inżynieria i Analiza Danych (Data Science) jako studia realizowane w języku angielskim w sposób szczególny są zorientowane na przygotowanie absolwentów do pracy w międzynarodowych zespołach i stanowią zarazem element działań służących umiędzynarodowieniu kształcenia w Politechnice Warszawskiej.

Zadanie obejmuje:

  • Przygotowanie programu studiów II stopnia przez Komisję Programową, z udziałem zarówno nauczycieli akademickich, jak i przedstawicieli pracodawców. W efekcie zadania opracowano i przyjęto program studiów II stopnia.
  • Przygotowanie treści kształcenia, efektów przedmiotowych i kart przedmiotów dla przedmiotów na studiach II stopnia kierunku Inżynieria i Analiza Danych (Data Science). W efekcie zadania opracowano treści kształcenia, efekty przedmiotowe i karty przedmiotów dla przedmiotów realizowanych w ramach studiów II stopnia
  • Przygotowanie materiałów dydaktycznych nowych przedmiotów na studiach II stopnia kierunku Inżynieria i Analiza Danych. Przedmioty te dotyczą m.in. zagadnień uczenia maszynowego, wizualizacji danych, analizy danych Big Data, metod głębokiego uczenia (ang. deep learning), czy też przetwarzania danych tekstowych.

Zadanie obejmie wszystkich studentów studiów II stopnia kierunku Inżynieria i Analiza Danych  na Wydziale Matematyki i Nauk Informacyjnych Politechniki Warszawskiej.

Szczegółowe informacje o studiach na kierunku Inżynieria i Analiza Danych  można uzyskać na stronie studiów Wydziału Matematyki i Nauk Informacyjnych Politechniki Warszawskiej:

Kierownik zadania: dr hab. inż. Maciej Grzenda, prof. uczelni, Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych Politechniki Warszawskiej