Zadanie 25_Proces coachingowy

Celem udziału w procesie coachingowym jest podniesienie efektywności współpracy i komunikacji wewnątrz zespołu, a także podniesienie efektywności działań zarządczych lidera/kierownika i tym samym podniesienie jakości zarządzania zespołami w Politechnice Warszawskiej.

 

1. Informacje o procesie coachingowym

Podczas spotkań z coachem zostanie przeprowadzona m.in. diagnoza potrzeb rozwojowych zespołu oraz diagnoza potrzeb rozwojowych lidera/kierownika zespołu, w oparciu o wybrane metody diagnozy i narzędzia coachingowe. Wspólnie ustalone zostaną cele procesu i strategia działania, która będzie realizowana przez kolejne sesje z członkami zespołu (proces coachingowy zespołowy) oraz liderem/kierownikiem zespołu (proces coachingowy indywidualny).

 

Potencjalny obszar pracy podczas procesu indywidualnego:

 • ­     określenie potrzeb lidera w kontekście zarządzania zespołem (definiowanie celów);
 • ­     diagnoza aktualnej sytuacji;
 • ­     praca nad obszarami problematycznymi oraz potrzebami zarządczymi lidera;
 • ­     komunikacja na linii lider – zespół.

Potencjalny obszar pracy podczas procesu zespołowego:

 • ­     diagnoza funkcjonowania zespołu;
 • ­     definiowanie celów;
 • ­     praca nad obszarami problematycznymi w zespole;
 • ­     praca nad wdrożeniem zmian w krytycznych obszarach;
 • ­     komunikacja w zespole i na linii lider- zespół.

 

Sesja końcowa posłuży podsumowaniu efektów oraz zamknięciu procesu. Po zakończeniu procesu uczestnicy otrzymają imienne dokumenty zaświadczające o ukończeniu procesu coachingowego.

  

Szczegółowe cele procesu zostaną omówione i dostosowane do potrzeb zespołu i lidera/kierownika zespołu podczas spotkania inicjującego z coachem.

Proces coachingowy będzie realizowany przez Panią Iwonę Golonko z firmy Maroney, certyfikowanego coacha ICC i mentorkę EMCC. 

Zapraszamy do zapoznania się z 5-minutowym nagraniem, w którym Pani Iwona pokrótce opowiada czym jest coaching i jak wygląda proces: https://pliki.maroney.pl/s/jkA9iwbkEsLrN58

  

2. Uczestnicy procesu coachingowego 

Pracownicy Politechniki Warszawskiej, których umowa o pracę z PW zawarta jest na okres obejmujący co najmniej okres trwania wsparcia (procesu coachingowego). 

Lider/kierownik zespołu w ramach wykonywanych obowiązków w jednostce powinien zarządzać zespołem liczącym od 4 do maksymalnie 14 osób. 

 

3. Organizacja procesu coachingowego 

Proces powinien zostać zrealizowany w terminie do 6 miesięcy od dnia pierwszej sesji coachingowej.

Zaplanowana liczba godzin procesu coachingowego wynosi 45 godzin (odpowiednio 15 godzin dla lidera/kierownika zespołu i 30 godzin procesu dla zespołu). Szczegółowy harmonogram sesji zostanie ustalony indywidualnie z coachem.

  

Proces coachingowy będzie realizowany w formie stacjonarnej w Politechnice Warszawskiej w miejscu wskazanym przez lidera/kierownika zespołu, a w wyjątkowych okolicznościach, po ustaleniach z kierownikiem zadania 25, w budynku Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii przy ul. Rektorskiej 4.

W uzasadnionych sytuacjach, w następstwie zaistnienia faktu wstrzymania i/lub ograniczenia możliwości spotkań stacjonarnych na Politechnice Warszawskiej, rozpoczęty proces coachingowy będzie kontynuowany w trybie on-line (sesji coachingowych prowadzonych z uczestnikami zdalnie).

  

4. Warunki uczestnictwa 

Spełnienie łącznie następujących warunków:

1) wypełnienie przez lidera/kierownika zespołu formularza on-line dostępnego na stronie: https://ankieta.cziitt.pw.edu.pl/index.php/survey/index/sid/116729/newtest/Y/lang/pl

2) przesłanie w wersji elektronicznej na adres dwe.cziitt@pw.edu.pl w terminie wskazanym w ogłoszeniu:

 • uzasadnienia powodów ubiegania się o udział w procesie coachingowym z uwzględnieniem informacji wyszczególnionych w Regulaminie Rekrutacji, par.4. ust. 2, (max. jedna strona A4),
 • listy członków zespołu, którzy wyrazili zgodę na udział we wsparciu (załącznik nr 2 do Regulaminu) - do pobrania tutaj.

 

Warunkiem obligatoryjnym uczestnictwa w procesie jest przekazanie Oświadczenia uczestnika Projektu wraz z zakresem danych osobowych i zgodą na ich przetwarzanie (załącznik nr 1 do Regulaminu) przez wszystkich uczestników procesu (lidera/kierownika oraz zgłoszonych przez niego członków zespołu) we wskazanym terminie do Działu Wsparcia Edukacji CZIiTT PW.

 

Warunki uczestnictwa w projekcie i zasady rekrutacji zostały szczegółowo opisane w „Regulaminem rekrutacji do procesu coachingowego”.

 

5. Tryb i harmonogram rekrutacji 

Planowany harmonogram przeprowadzenia rekrutacji:

1) Zgłoszenia kandydatów do 31 lipca 2022 r.,

- weryfikacja nadesłanych zgłoszeń przez zespół roboczy, zgodnie z Regulaminem rekrutacji
par. 4 ust. 6-8,

2) Zatwierdzenie listy zespołów rekomendowanych do udzielenia wsparcia przez Prorektora ds. Ogólnych Politechniki Warszawskiej

3) Ogłoszenie wyników nie później niż 10 września 2022 r.

 

 

W przypadku pytań prosimy o kontakt z Działem Wsparcia Edukacji CZIiTT PW

tel.: 22 234 1471, email: dwe.cziitt@pw.edu.pl