Zadanie 25_Proces coachingowy 2022

Celem udziału w procesie coachingowym jest podniesienie efektywności współpracy i komunikacji wewnątrz zespołu, a także podniesienie efektywności działań zarządczych lidera/kierownika i tym samym podniesienie jakości zarządzania zespołami w Politechnice Warszawskiej.

Proces coachingowy będzie realizowany przez Panią Iwonę Golonko z firmy Maroney, certyfikowanego coacha ICC i mentorkę EMCC. 

Zapraszamy do zapoznania się z 5-minutowym nagraniem, w którym Pani Iwona pokrótce opowiada czym jest coaching i jak wygląda proces: https://pliki.maroney.pl/s/jkA9iwbkEsLrN58

1. Informacje o procesie coachingowym

Podczas spotkań z coachem zostanie przeprowadzona m.in. diagnoza potrzeb rozwojowych zespołu oraz diagnoza potrzeb rozwojowych lidera/kierownika zespołu, w oparciu o wybrane metody diagnozy i narzędzia coachingowe. Wspólnie ustalone zostaną cele procesu i strategia działania, która będzie realizowana przez kolejne sesje z członkami zespołu (proces coachingowy zespołowy) oraz liderem/kierownikiem zespołu (proces coachingowy indywidualny).

Potencjalny obszar pracy podczas procesu indywidualnego:

 • określenie potrzeb lidera w kontekście zarządzania zespołem (definiowanie celów);
 • ­ diagnoza aktualnej sytuacji;
 • ­ praca nad obszarami problematycznymi oraz potrzebami zarządczymi lidera;
 • ­ komunikacja na linii lider – zespół.

Potencjalny obszar pracy podczas procesu zespołowego:

 • diagnoza funkcjonowania zespołu;
 • ­definiowanie celów;
 • ­praca nad obszarami problematycznymi w zespole;
 • ­praca nad wdrożeniem zmian w krytycznych obszarach;
 • ­komunikacja w zespole i na linii lider- zespół.

Sesja końcowa posłuży podsumowaniu efektów oraz zamknięciu procesu. Po zakończeniu procesu uczestnicy otrzymają imienne dokumenty zaświadczające o ukończeniu procesu coachingowego.

Szczegółowe cele procesu zostaną omówione i dostosowane do potrzeb zespołu i lidera/kierownika zespołu podczas spotkania inicjującego z coachem.

2. Uczestnicy procesu coachingowego 

Uczestnikami procesu coachingowego mogą zostać pracownicy Politechniki Warszawskiej, których umowa o pracę z PW zawarta jest na okres obejmujący co najmniej okres trwania wsparcia (procesu coachingowego). 

Lider/kierownik zespołu w ramach wykonywanych obowiązków w jednostce powinien zarządzać zespołem liczącym od 4 do maksymalnie 14 osób.

3. Organizacja procesu coachingowego 

Proces powinien zostać zrealizowany w terminie do 6 miesięcy od dnia pierwszej sesji coachingowej.

Zaplanowano 45 godzin procesu coachingowego (odpowiednio 15 godzin dla lidera/kierownika zespołu i 30 godzin procesu dla zespołu). Szczegółowy harmonogram sesji zostanie ustalony indywidualnie z coachem.

Proces coachingowy będzie realizowany w formie stacjonarnej w Politechnice Warszawskiej w miejscu wskazanym przez lidera/kierownika zespołu, a w wyjątkowych okolicznościach, po ustaleniach z kierownikiem zadania 25, w budynku Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii przy ul. Rektorskiej 4. W uzasadnionych sytuacjach, w następstwie zaistnienia faktu wstrzymania i/lub ograniczenia możliwości spotkań stacjonarnych na Politechnice Warszawskiej, rozpoczęty proces coachingowy będzie kontynuowany w trybie on-line (sesji coachingowych prowadzonych z uczestnikami zdalnie).

4. Warunki uczestnictwa 

Spełnienie łącznie następujących warunków:

1) zapoznanie się z warunkami uczestnictwa w projekcie i zasadami rekrutacji, które zostały szczegółowo opisane w „Regulaminie rekrutacji do procesu coachingowego”,

2) wypełnienie przez lidera/kierownika zespołu formularza on-line dostępnego na stronie: https://ankieta.cziitt.pw.edu.pl/index.php/281267?lang=pl

3) przesłanie w wersji elektronicznej na adres dwe.cziitt@pw.edu.pl (w tytule e-maila wpisując: "NERW 2 | Nabór - coaching 2022") w terminie wskazanym w ogłoszeniu:

 • uzasadnienia powodów ubiegania się o udział w procesie coachingowym z uwzględnieniem informacji wyszczególnionych w § 4 ust. 2 Regulaminu rekrutacji (max. jedna strona A4),
 • listy członków zespołu, którzy wyrazili zgodę na udział we wsparciu (załącznik nr 2 do Regulaminu rekrutacji) - do pobrania tutaj.

UWAGA: Warunkiem obligatoryjnym uczestnictwa w procesie jest przekazanie przez wszystkich uczestników procesu (lidera/kierownika oraz zgłoszonych przez niego członków zespołu) Oświadczenia uczestnika Projektu wraz z zakresem danych osobowych i zgodą na ich przetwarzanie (wzór zakresu danych do przekazania stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu rekrutacji). Oświadczenie to składa się w wersji elektronicznej przez SAP Portal Pracowniczy dopiero po otrzymaniu informacji o przyznaniu udziału we wsparciu.

5. Tryb i harmonogram rekrutacji 

Planowany harmonogram przeprowadzenia rekrutacji:

1) Zgłoszenia kandydatów do 31 lipca 2022 r.,

- weryfikacja nadesłanych zgłoszeń przez zespół roboczy, zgodnie z § 4 ust. 6-8 Regulaminu rekrutacji,

2) Zatwierdzenie listy zespołów rekomendowanych do udzielenia wsparcia przez Prorektora ds. Ogólnych Politechniki Warszawskiej

3) Ogłoszenie wyników nie później niż do 9 września 2022 r.

W przypadku pytań prosimy o kontakt z Działem Wsparcia Edukacji CZIiTT PW

tel.: 22 234 1423/1471

email: dwe.cziitt@pw.edu.pl