Zadanie 34

Opracowanie i wdrożenie interdyscyplinarnych, międzynarodowych zajęć projektowych ME310 realizowanych na bezpośrednie zapotrzebowanie otoczenia społeczno-gospodarczego

ME310 to międzynarodowy projekt edukacyjny oparty na założeniach kształcenia zespołowego przez rozwiązywanie rzeczywistych problemów. ME310 powstał ponad 40 lat temu na Uniwersytecie Stanforda i pierwotnie skierowany był do studentów inżynierii i mechaniki. Z biegiem lat przerodził się w projekt interdyscyplinarny i międzynarodowy. Aktualnie łączy wspólne wysiłki przyszłych inżynierów, designerów i studentów szkół biznesu w ramach sieci współpracy SUGAR zrzeszającej obecnie około 30 czołowych uczelni z obu Ameryk, Azji, Australii oraz Europy.

Każdą edycję ME310 rozpoczyna kick-off week, podczas którego studenci oraz nauczyciele z całego świata poznają się nawzajem, przechodzą cykl szkoleń, spotykają się z przedstawicielami przedsiębiorstw i poznają ich oczekiwania, ale przede wszystkim chłoną ducha innowacji i przedsiębiorczości. Na zakończenie każdej edycji projektu zespoły studentów z całego świata przedstawiają swoje prototypy w ramach wydarzenia SUGAR EXPO, oraz przygotowują profesjonalne raporty z całej swojej działalności  ME310.

Uczestnicy projektu

Grupa docelowa uczestników projektu ME310 to studenci czterech ostatnich semestrów studiów stacjonarnych I i II stopnia. W ramach ME310 studenci są kształceni za pomocą innowacyjnych form kształcenia oraz są nauczani procesów niezbędnych dla projektantów, inżynierów i kierowników przyszłości. Program kierowany jest do najzdolniejszych i najbardziej aktywnych studentów Politechniki Warszawskiej, którzy w ramach kursu pozyskają umiejętności niezbędne do stania się światowymi liderami innowacji.

Tematy projektu

Zespoły realizują projekty zlecane przez światowe korporacje, a także dużych lokalnych przedsiębiorców. Tematy zazwyczaj dotyczą wyzwań, do których przedsiębiorstwa muszą się przygotować w perspektywie 5-10 lat, w tym wizji przyszłych produktów, usług lub rozwiązań o potencjale przełomowym dla danej dziedziny. Zagadnienia są formułowane w sposób ogólny, a odkrycie istoty problemu i ukierunkowanie projektu jest rolą samego zespołu studenckiego.

Realizacja projektu

Rdzeniem pedagogicznym programu ME310 jest tzw. Stanford Design Innovation Process, który w znacznej mierze zasilił kulturę przedsiębiorczości Doliny Krzemowej. W sercu tego procesu leży przekonanie o tym, że wprowadzenie innowacji wymaga dogłębnego zrozumienia potrzeb użytkowników oraz otoczenia. Cały proces jest zatem ukierunkowany na użytkownika, często wymaga wyjścia poza strefę komfortu typowych przyszłych inżynierów i rozwinięcia elementów miękkich. Idea procesu jest oparta na fundamentach metodyki myślenia projektowego (Design Thinking).

Studencipracują w 6-osobowych zespołach, przy czym każdy zespół łączy studentów z dwóch różnych krajów (3 + 3). Członkowie zespołu pracując w środowisku międzynarodowym wzajemnie inspirują się i motywują do nieszablonowego myślenia i podejmowania wyzwań. Elementem procesu dydaktycznego jest praca w zespole wielokultorowym, międzynarodowym, z wykorzystaniem kanałów cyfrowych jako środka komunikacji oraz z planowaniem i skuteczną realizacją wzajemnych wizyt.

Projekt trwa cały rok akademicki, w ramach którego studenci są zaangażowani pełno etatowo w jego realizację (konieczny jest urlop dziekański). Przebieg projektu odbywa się w oparciu o dobrze zdefiniowany harmonogram, który pozostawia jednak dużą swobodę organizacji i decyzyjności zespołom studenckim. Harmonogram projektu jest podzielony na 3 okresy, po których następuje publiczna prezentacja stanu prac oraz jest przygotowywana szczegółowa dokumentacja. W sercu metodyki leży idea generowania wielu pomysłów i ich szybkiego prototypowania. Zgodnie z mottem: Fail early and fail often so you can succeed sooner, proces przewiduje realizację szeregu prototypów, począwszy od prototypów "niskiej rozdzielczości", zrealizowanych za pomocą prostych materiałów codziennego użytku, poprzez prototypy typu Dark Horse, prototypu funkcjonalne, aż do finalnego prototypu stanowiącego proof-of-concept.

Podczas całego roku studenci planują wizyty studyjne w przedsiębiorstwach, laboratoriach swoich partnerów akademickich, jak również w targach, konferencjach lub innych wydarzeniach w zależności od potrzeb danego projektu. Studenci uczą się także gospodarowania budżetem, mając nad nim dużą dowolność decyzyjną (nadzorowaną przez opiekunów).

Nad grupami studenckimi sprawuje opiekę kadra dydaktyczna złożona z przedstawicieli członków Sugar Network. Jej zadaniem jest dostarczenie studentom warsztatu, narzędzi, wiedzy, metod oraz wsparcie całego procesu projektowego.

 

Uczestnicy projektu są objęci badaniem Bilansu Kompetencji, w celu określenia stanu ich kompetencji przed oraz po zakończeniu udzielania wsparcia. Badanie prowadzone jest przez Dział Badań i Analiz CZIiTT PW. 

 

 

Kontakt:

Kierownik projektu: dr inż. Mariusz Kaleta

Członek Zespołu Rektorskiego ds. Innowacyjnych Form Kształcenia INFOX PW

starszy wykładowca w Instytucie Automatyki i Informatyki Stosowanej
na Wydziale Elektroniki i Technik Informacyjnych w Politechnice Warszawskiej

tel. : 22 234 + wew. 7123

e-mail: mkaleta@ia.pw.edu.pl