Zadanie 43

„Analiza i wdrożenie zmian procesu kształcenia w Politechnice Warszawskiej w odpowiedzi na potrzeby i oczekiwania otoczenia społeczno-gospodarczego”

W ramach Zadania 43. Dział Badań i Analiz CZIiTT PW https://www.cziitt.pw.edu.pl/dzial-badan-i-analiz/ , do końca 2019 r. zrealizuje cykl badań i analiz społeczno-ekonomicznych na potrzeby podniesienia jakości kształcenia oraz wprowadzenia systemowych zmian procesu kształcenia w Politechnice Warszawskiej.

Plan badań został zaprojektowany w taki sposób, aby uwzględnić szerokie spektrum potrzeb interesariuszy wewnętrznych i zewnętrznych uczelni, na krajowym i międzynarodowym poziomie działań, z uwzględnieniem perspektywy krótko- i długoterminowej.

Realizowane badania:

1)    Analiza funkcjonowania uczelnianego systemu zapewnienia jakości kształcenia oraz wydziałowych systemów zapewniania jakości, w tym jakościowa analiza raportów z samooceny jednostek PW przeprowadzonych na potrzeby jakości kształcenia oraz istniejących kierunków i programów kształcenia na Wydziałach PW

2)    „Success Stories. Absolwenci Politechniki Warszawskiej. Diagnoza czynników wspierających osiąganie sukcesu zawodowego”

3)    „Rynek pracy na Mazowszu w kontekście kształcenia na uczelni technicznej 2018 - 2019

4)    „Diagnoza potrzeb pracodawców i instytucji współpracujących z PW 2018/2019

 

Kontakt:

Katarzyna Modrzejewska

kierownik Działu Badań i Analiz CZIiTT PW

tel. : 22 234 + wew. 59 78 lub 22 234 + wew. 15 63
e-mail: katarzyna.modrzejewska@pw.edu.pl