Zadanie 48

Kompetentny lider

Celem zadania nr 48 - Kompetentny lider jest podniesienie poziomu zarządzania uczelnią, poprzez system kursów/szkoleń/warsztatów i studiów podyplomowych skierowanych do kadry kierowniczej i administracji, podnoszących kompetencje zarządcze.

Okres trwania zadania: 1.03.2018 – 31.01.2022

Zadanie obejmuje:
„Akademia menadżera” studia podyplomowe

Cykl 60 szkoleń podnoszących kompetencje zarządcze, z tematów:

Szkolenia wyjazdowe dla kadry zarządczej

Opracowanie szkoleń e-learningowych

 • przeciwdziałanie mobbingowi i dyskryminacji w miejscu pracy 
 • rozmowy z pracownikami jako element systemu ocen pracowniczych.
 • RODO
Specjalistyczny kurs języka angielskiego w obszarze zarządzania
Szkolenia z zakresu zarządzania własnością intelektualną

Szkolenia certyfikowane zgodnie ze światowymi standardami

  • Metodyka zarządzania projektami Prince2 Foundation i Practitioner
  • Metodyka zarządzania ryzykiem M_o_R Foundation i Practitioner
  • Metodyka zwinnego zarządzania projektami AgilePM Foundation i Practitioner
  • Metodyka zarządzania projektami Prince2 Agile Practitioner
  • Metodologia rozwiązywania innowacyjnych problemów TRIZ
  • Metodyka zarządzania projektami IPMA level D.

Szkolenia menadżerskie

 • Szkolenie w zakresie kompetencji menadżerskich
 • Szkolenie w zakresie zarządzania zespołem 
 • Szkolenie w zakresie przywództwa sytuacyjnego

Aktualne rekrutacje    

Informacje na temat prowadzonych rekrutacji będą systematycznie zamieszczane w zakładce Aktualności oraz w zakładce Kalendarz zapisów, a także będą rozsyłane za pośrednictwem wydziałów oraz listy mailingowej. W celu zapisania się na listę mailingową prosimy o wypełnienie formularza dostępnego na stronie: https://listy.pw.edu.pl/cgi-bin/mailman/listinfo/liderpw (dla adresów email w domenie PW). W celu wypisania się z listy prosimy o informację na adres dwe.cziitt@pw.edu.pl

 

 • Terminy szkoleń specjalistycznych w roku akademickim 2019/2020 znajdują się tutaj.
 • Terminy szkoleń podnoszących kompetencje zarządcze w roku akademickim 2019/2020 znajdują się tutaj

 

Oferowane szkolenia realizowane są w edycjach. Kolejne edycje szkoleń planowane są w kolejnych semestrach w czasie trwania projektu.

Zasady rekrutacji i warunki uczestnictwa:

Rekrutacja dokonywana jest spośród chętnych pracowników PW, odpowiednio w kolejności pierwszeństwo mają:
1. Rektor, prorektorzy, dziekani, prodziekani, dyrektor kolegium, kanclerz, zastępcy kanclerza, kwestor, zastępca kwestor,
2. dyrektorzy/kierownicy jednostek poza- i między-wydziałowych oraz ich zastępcy, dyrektorzy/kierownicy innych jednostek organizacyjnych podległych Rektorowi oraz ich zastępcy,
3. dyrektorzy instytutów na wydziałach oraz ich zastępcy,
4. kierownicy jednostek administracji centralnej oraz ich zastępcy,
5. kierownicy katedr i zakładów oraz ich zastępcy,
6. kierownicy komórek organizacyjnych w jednostkach poza-, między-wydziałowych i innych jednostkach podległych Rektorowi oraz ich zastępcy,
7. kierownicy biur i działów administracji wydziałowych oraz ich zastępcy,
8. przewodniczący komisji senackich i rektorskich oraz ich zastępcy, pełnomocnicy rektora,
9. pełnomocnicy kanclerza, pełnomocnicy kwestora,
10. przewodniczący komisji wydziałowych i dziekańskich oraz ich zastępcy, pełnomocnicy dziekanów,
11. kierownicy sekcji, zespołów etc. administracji centralnej oraz ich zastępcy,
12. kierownicy sekcji, zespołów etc. w jednostkach poza-, między-wydziałowych i innych jednostkach podległych Rektorowi oraz ich zastępcy,
13. kierownicy sekcji, zespołów etc. administracji wydziałowych oraz ich zastępcy,
14. kierownicy projektów (różnego rodzaju) realizowanych w PW, przewodniczący/kierownicy zespołów zadaniowych powołanych odpowiednio przez Rektora/Dziekana/Dyrektora/Kanclerza,
15. pozostali pracownicy zaangażowani w procesy zarządcze, którzy uzasadnią potrzebę podnoszenia swoich kompetencji we wskazanym zakresie, przyczyniających się do poprawy funkcjonowania zarządzania Uczelnią.

 

Skontaktuj się z nami:

Dział Wsparcia Edukacji CZIiTT PW

e-mail: dwe.cziitt@pw.edu.pl

tel.: 22 234 1423

lub

Dział ds. Szkoleń

e-mail: szkolenia.DSK@pw.edu.pl

tel. 22 234 5957