Zadanie 50

Podnoszenie kompetencji kadry w zakresie umiędzynarodowienia

Celem zadania jest podniesienie kompetencji kadry kierowniczej, administracyjnej i dydaktycznej w zakresie umiędzynarodowienia poprzez system szkoleń.

Przewidziane są 3 bloki szkoleniowe, z których każdy dedykowany jest określonej grupie docelowej.

I.     Podnoszenie kompetencji kadry dydaktycznej zaangażowanej w realizację studiów międzynarodowych.

Dla kogo:

Pracownicy PW zaangażowani w organizację i prowadzenie studiów międzynarodowych, w tym:

- pracownicy naukowo-dydaktyczni i dydaktyczni prowadzący zajęcia (wykłady, ćwiczenia, laboratoria, seminaria) na tych studiach,

- lektorzy Studium Języków Obcych i Ośrodka Języka Angielskiego

- Pełnomocnicy Dziekanów ds. Studiów Anglojęzycznych, ds. Międzynarodowej Wymiany Studenckiej, ds. Programów Erasmus+,

- kierownicy projektów i członkowie zespołów projektów edukacyjnych realizowanych w ramach programów międzynarodowych (w tym Erasmus+).

Liczba miejsc: 50

  

Tematy:

Temat 1 - Model rekrutacji studentów zagranicznych odpowiadający przyjętej Strategii Uczelni.

Temat 2- Kryteria jakościowe dotyczące prowadzenia studiów międzynarodowych.

Temat 3- Jakość przekazu dydaktycznego w języku obcym.

Temat 4– Nowoczesne techniki ICT w dydaktyce studiów międzynarodowych.

Temat 5- Wykorzystanie rezultatów projektów edukacyjnych (Erasmus+ i innych) dla podniesienia jakości studiów międzynarodowych.

Temat 6- Znaczenie czynnika interkulturowości w realizacji studiów międzynarodowych.

Temat 7- Kształtowanie pozytywnego wizerunku Uczelni i jej otoczenia w środowisku studentów międzynarodowych.

Temat 8 - Krytyczny przegląd doświadczeń zagranicznych uczelni i aktualnych polityk europejskich w zakresie organizacji i prowadzenia studiów międzynarodowych.

 

II.  Podnoszenie kompetencji zarządczych kadry kierowniczej i administracyjnej w zakresie strategicznego zarządzania procesem umiędzynarodowienia.

Dla kogo:

Kadra kierownicza i administracyjna Uczelni zaangażowana w inicjowanie i realizację procesu umiędzynarodowienia Uczelni., w tym:

- Rektor Uczelni, Prorektor ds. Studiów, Prorektor ds. Nauki, Prorektor ds. Studenckich,

- Dziekani Wydziałów, Prodziekani ds. Nauczania, Prodziekani ds. Nauki, Prodziekani ds. Studenckich,

- Pełnomocnik Rektora ds. Umiędzynarodowienia,

- Przewodniczący i członkowie Komisji Senackiej ds. Współpracy z Zagranicą,

- Pełnomocnicy Dziekanów: ds. Studiów Anglojęzycznych, ds. Międzynarodowej Wymiany Studenckiej, ds. Międzynarodowych, ds. Programów Erasmus+,

- Kierownik Działu ds. Studiów,

- Kierownik i Z-ca Kierownika Studium Języków Obcych,

- Kwestor i Z-ca Kwestora PW,

- kierownictwo Ośrodka Kształcenia na Odległość.

Liczba miejsc: 30

 

Tematy:

Temat 1- Strategiczne podejście do procesu umiędzynarodowienia.

Temat 2- Modelowanie procesu zgodnie z potrzebami Uczelni i globalnymi trendami.

Temat 3- Sposoby monitoringu i pomiaru postępu procesu umiędzynarodowienia w jednostkach Uczelni.

Temat 4- Efektywne źródła finansowania procesu umiędzynarodowienia.

Temat 5- Model zarządzania procesem umiędzynarodowienia.

Temat 6- Ryzyka związane z realizacją procesu umiędzynarodowienia.

Temat 7 - Język angielski w tematyce umiędzynarodowienia.

Temat 8 - Krytyczny przegląd doświadczeń zagranicznych uczelni i aktualnych polityk europejskich w zakresie strategii zarządzania procesami umiędzynarodowienia.

 

III.    Podnoszenie kompetencji kadry kierowniczej i administracyjnej w zakresie pozyskiwania środków finansowych na działania edukacyjne i badawcze realizowane w ramach współpracy międzynarodowej.

Dla kogo:

Szerokie grono kadry kierowniczej i administracyjnej zaangażowanej w pozyskiwanie funduszy na działania edukacyjne i badawcze realizowane w ramach współpracy międzynarodowej, w tym:

- Prorektor ds. Studiów, Prorektor ds. Nauki,

- Dziekani Wydziałów, Prodziekani ds. Nauczania, Prodziekani ds. Nauki,

- Pełnomocnik Rektora ds. Umiędzynarodowienia,

- Pełnomocnicy Dziekanów: ds. Studiów Anglojęzycznych, ds. Międzynarodowej Wymiany Studenckiej, ds. Międzynarodowych, ds. Programów Erasmus+,

- Kwestor, Z-ca Kwestora i Kierownicy zaangażowani w obsługę finansową i księgową działań międzynarodowych,

- Kierownicy projektów edukacyjnych i badawczych w Uczelni.

Liczba miejsc: 30

 

Tematy:

Temat 1- Finansowania działań związanych z edukacją (w tym partnerstwa edukacyjne, wspólne studia, wspólne doktoraty, doktoranci z zagranicy, studia dla cudzoziemców, projekty partnerstw strategicznych w ramach programu Erasmus+ i inne).

Temat 2- Finansowanie działań związanych z badaniami (w tym partnerstwa badawcze, działania twinningowe, projekty realizowane w konsorcjach międzynarodowych i inne).

Temat 3- Zasady finansowania w projektach UE i problemy wynikające z konfrontacji z regulacjami krajowymi / uczelnianymi.

Temat 4 - Krytyczny przegląd doświadczeń zagranicznych uczelni i aktualnych polityk europejskich w zakresie finansowego zarządzania dotacjami przeznaczonymi na realizację projektów edukacyjnych i badawczych.

 

Nazwa jednostki odpowiedzialnej za realizację zadania:
Centrum Współpracy Międzynarodowej PW

Koordynator zadania: mgr inż. Marta Szajnowska-Ksit
Tel.: 22 234 7185, e-mail: marta.szajnowska@pw.edu.pl