NERW 2 PW | Konkurs na udzielenie finansowania studiów podyplomowych, szkoleń lub kursów specjalistycznych

NERW 2 PW | Konkurs na udzielenie finansowania studiów podyplomowych, szkoleń lub kursów specjalistycznych

Dział Wsparcia Edukacji CZIiTT PW zaprasza do udziału w konkursie na udzielenie finansowania studiów podyplomowych, szkoleń/kursów specjalistycznych dla pracowników Politechniki Warszawskiej w ramach zadania 25 "Nowoczesne zarządzanie uczelnią".

 

Warunki uczestnictwa w konkursie oraz informacja o jego etapach dostępne są w „Regulaminie udzielania finansowania studiów podyplomowych, szkolenia/kursu specjalistycznego” .

Aby wziąć udział w konkursie należy złożyć w Dziale Wsparcia Edukacji, Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii, ul. Rektorska 4, pok. 5.09 (w godzinach 09:00-16:00):

1. prawidłowo wypełniony „Wniosek o przyznanie finansowania na studia podyplomowe/szkolenie/kurs specjalistyczny w ramach zadania 25 „Nowoczesne zarządzanie uczelnią” projektu „NERW 2 PW. Nauka – Edukacja – Rozwój – Współpraca” ” wraz z załącznikami,

2. list motywacyjny uzasadniający powody ubiegania się o przyznanie finansowania wybranej usługi edukacyjnej oraz opisujący potencjalne zaangażowanie kandydata w realizację procesów rozwojowych lub zarządczych PW w perspektywie najbliższych 5 lat, w szczególności w kontekście wyzwań przed jakimi znajduje się PW (maksymalnie jedna strona formatu A4),

3. opinię bezpośredniego przełożonego.

Termin składania wniosków: do 24 stycznia 2022r. 

Niezłożenie lub nieprzesłanie wypełnionych i podpisanych dokumentów w terminie może skutkować odrzuceniem wniosku.

W przypadku braku możliwości złożenia/przesłania dokumentów w wersji papierowej w wyznaczonym terminie, dopuszczamy możliwość przesłania skanów wypełnionych i podpisanych dokumentów na adres DWE CZIiTT dwe.cziitt@pw.edu.pl. W tym przypadku, dokumenty w wersji papierowej należy dostarczyć tak szybko, jak to będzie możliwe.

Dokumenty do pobrania tutaj:

REGULAMIN

Zał. 1 - Wniosek

Zał. 2 - Wzór opinii bezpośredniego przełożonego

Oświadczenie uczestnika projektu (należy złożyć po otrzymaniu informacji o przyznaniu finansowania)

Konkurs dotyczy:

- oferty kierunków studiów podyplomowych realizowanych zarówno przez PW jak i inne Uczelnie/Instytuty, które rozpoczną się w semestrze letnim r.a. 2021/2022. Osoby ubiegająca się o finansowanie studiów samodzielnie wybierają i wskazują kierunki studiów podyplomowych, które chcą ukończyć,

- oferty szkoleń/kursów specjalistycznych. 

Każda z osób, która zostanie wyłoniona w konkursie, otrzyma finansowanie opłaty za studia podyplomowe (czesne), szkolenie/kurs specjalistyczny ze środków projektu. Dodatkowe koszty, np. opłata rekrutacyjna na studia, ponoszone są przez uczestnika we własnym zakresie.

Uwaga: Konkurs nie dotyczy studiów podyplomowych oraz szkoleń/kursów, których program / zakres tematyczny jest zbieżny ze studiami podyplomowymi i szkoleniami specjalistycznymi realizowanymi w projekcie NERW PW (w szczególności w ramach zadań nr 48 i nr 52) oraz w projekcie NERW 2 PW. (w szczególności w ramach zadań nr 21, 22, 23) - zgodnie z zapisami Regulaminu (par. 2 ust.4.).

 

Zapraszamy do kontaktu:

tel. 22 234 14 71, dwe.cziitt@pw.edu.pl.

 

Klauzula informacyjna
Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE L 119/1 z dnia 4 maja 2016 r.), zwanym dalej „RODO”, Politechnika Warszawska informuje, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych jest Politechnika Warszawska z siedzibą przy pl. Politechniki 1, 00-661 Warszawa.
 2. Administrator wyznaczył w swoim zakresie Inspektora Ochrony Danych (IOD) nadzorującego prawidłowość przetwarzania danych. Można skontaktować się z nim, pod adresem mailowym: iod@pw.edu.pl.
 3. Administrator będzie przetwarzać dane osobowe w zakresie: imię, nazwisko, adres e-mail, nr telefonu, wydział lub komórka organizacyjna, stanowisko i/lub funkcja, wykształcenie.
 4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą przez Administratora w celach związanych z rekrutacją i uczestnictwem w projekcie „NERW 2 PW. Nauka - Edukacja - Rozwój - Współpraca” – podstawą do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit f RODO.
 5. Politechnika Warszawska nie zamierza przekazywać Pani/Pana danych poza Europejski Obszar Gospodarczy.
 6. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, prawo żądania usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
 7. Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom (administratorom), za wyjątkiem podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa i podmiotów kontrolujących realizację projektu wymienionego w pkt 4.
 8. Dostęp do Pani/Pana danych osobowych mogą mieć podmioty (podmioty przetwarzające), którym Politechnika Warszawska zleca wykonanie czynności mogących wiązać się z przetwarzaniem danych osobowych.
 9. Politechnika Warszawska nie wykorzystuje w stosunku do Pani/Pana zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym nie wykonuje profilowania Pani/Pana.
 10. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie uniemożliwi Pani/Panu udział w konkursie na finansowanie studiów podyplomowych, szkolenia/kursu specjalistycznego w ramach zadania nr 25 - Nowoczesne zarządzanie uczelnią, projektu „NERW 2 PW. Nauka - Edukacja - Rozwój - Współpraca”.
 11. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji projektu wskazanego w pkt 4 tj. do 30.09.2023 r. i 5 lat po jego zakończeniu.
 12. Ma Pan/Pani prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych narusza przepisy RODO.