Moduł wsparcia świadczenia wysokiej jakości usług przez instytucje wspomagające studentów w rozpoczęciu aktywności zawodowej na rynku pracy

Moduł składa się z 2 zadań centralnych, z których jedno nakierowane na przygotowanie studentów do wejścia na rynek pracy realizowane będzie przez Biuro Karier (zadanie 42), a drugie przez Dział Badań i Analiz Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii PW (zadanie 43). Moduł ma wspomóc poprawę efektywności systemu kształcenia oraz przyczynić się do podniesienia jego jakości (zadanie realizowane wspólnie z Uczelnianą Radą ds. Jakości Kształcenia PW).

Realizacja działań w tym module pozwoli na szersze rozwijanie kompetencji studentów w zakresie wyboru ścieżek rozwoju ich karier zawodowych. Wykorzystanie wyników badań społecznych i ekonomicznych przyczyni się do poprawy jakości kształcenia oraz wdrożenia systemowych zmian w procesie dydaktycznym na Politechnice Warszawskiej, uwzględniających potrzeby i oczekiwania otoczenia. Tym samym wdrożony i utrzymany zostanie proces pozwalający na bieżącą i szybszą reakcję na potrzeby otoczenia społeczno-gospodarczego jak i studentów, zapewniając im uzyskiwanie kompetencji adekwatnych do potrzeb rynku, co zostanie wykorzystane m.in. w procesie doradztwa Biura Karier. Projekt przyczyni się do wdrożenia zmian organizacyjnych na Politechnice Warszawskiej.

Jednym z podstawowych mechanizmów wspierających system zapewniania jakości kształcenia na uczelniach są badania społeczno-ekonomiczne. Systematycznie zbierana informacja zwrotna na temat funkcjonowania uczelnianego systemu zapewniania jakości kształcenia stanowi podstawę do ewaluacji bieżących działań oraz wdrażania zmian. Badania powinny dotyczyć składowych systemu jakości kształcenia, tj.: procedur, interesariuszy oraz funkcjonowania otoczenia.  Prowadzenie badań zapewnia większą i stałą interakcję Uczelni z otoczeniem. Jednym z elementów badań jest monitoring losów absolwentów, który pozwala na doskonalenie w zakresie poradnictwa zawodowego, tworzenia programów kształcenia, zapewnienia stałej i efektywnej współpracy z przedsiębiorcami. Absolwenci stanowią cenne źródło informacji dla uczelni w zakresie dostosowania programów nauczania do potrzeb otoczenia. Realizacja zaplanowanych działań przyczyni się do poprawy efektywności zarządzania informacją w celu doskonalenia jakości kształcenia.