Moduł zarządzania w instytucjach szkolnictwa wyższego

Moduł dotyczy wyłącznie zadań centralnych realizowanych na rzecz jednostek i pracowników całej Uczelni. W ramach 8 zadań podnoszone będą kompetencje dydaktyczne nauczycieli akademickich oraz kompetencje zarządcze kadr kierowniczych i administracyjnych, a także rozwijane będą otwarte zasoby edukacyjne (w tym Platforma Przemysłu 4.0).

Kompetencje dydaktyczne nauczycieli akademickich oraz kompetencje zarządcze kadry kierowniczej i administracyjnej są istotnym elementem podnoszącym jakość funkcjonowania uczelni. Realizacja zadań w ramach modułu zarządzania w instytucjach szkolnictwa wyższego  pozwoli na szersze niż dotychczas działania mające na celu doskonalenie kompetencji dydaktycznych nauczycieli akademickich (zadania 44-45) m.in. poprzez staże dydaktyczne w ośrodkach zagranicznych. Zdobyte przez kadrę kompetencje zostaną wykorzystane w ramach prowadzonych zajęć ze studentami, co zapewni trwałość Projektu.

Dzięki realizacji Projektu Politechnika Warszawska przeprowadzi również działania w zakresie usprawnienia funkcjonowania Uczelni, zarówno podnosząc kompetencje zarządcze kadry, jak również wprowadzając zmiany dotyczące stosowania rozwiązań przyczyniających się do realizacji strategii cyfrowego uczenia się i wykorzystania najnowszych technologii. Np. utworzenie systemu SEZAM pozwoli na wypracowanie jednolitych standardów przygotowania i zamieszczania otwartych zasobów edukacyjnych oraz umożliwi ich łatwą adaptację przez zainteresowanych (zadania 46, 48-52). Działania Projektu dotyczące kadry Politechniki Warszawskiej wpisują się w cel strategiczny w obszarze - organizacja i zarządzanie - zawarty w Strategii Rozwoju PW do roku 2020: CS Z2 „Zwiększenie efektywności zarządzania uczelnią” (uchwała 289/XLVII/2011 Senatu PW z 23.02.2011), obejmujący cel operacyjny CO Z2.2 „Zwiększenie wartości kapitału ludzkiego Uczelni”.