Zadanie 33

Kreatywny Semestr Projektowy (KSP)

W ramach zadania 33 Warsaw Design Factory (https://wdf.pw.edu.pl), tworzone przez Zespół Rektorski ds. Innowacyjnych Form Kształcenia Politechniki Warszawskiej (INFOX PW) http://infox.pw.edu.pl i Dział Rozwoju Innowacyjności Młodych Naukowców Centrum Zarządzania Innowacyjnością i Transferem Technologii (DRIMn CZIiTT), do końca września 2021 r. zrealizuje sześć edycji programu Kreatywny Semestr Projektowy (KSP).

 

O programie KSP

Kreatywny Semestr Projektowy jest programem realizowanym w Politechnice Warszawskiej co semestr, od lutego 2015 roku. Są to autorskie zajęcia opracowane przez Zespół INFOX jako dodatkowe, semestralne zajęcia projektowe realizowane na poziomie centralnym Politechniki Warszawskiej. Podczas tych zajęć studenci I i II stopnia, z różnych wydziałów PW, realizują w grupach otwarte zadania projektowe. Do realizacji projektów wykorzystywana jest metodyka problem based learning oraz design thinking. Tematy projektów pochodzą zwykle od podmiotów zewnętrznych, w tym partnerów biznesowych i samorządowych. Praca każdego z zespołów monitorowana jest przez mentora, którym jest nauczyciel akademicki.

 

Cele zadania 33

Celem ogólnym tego zadania jest opracowanie i wdrożenie nowych materiałów pomocniczych do zajęć KSP. Ma to pomóc w zwiększeniu atrakcyjności zajęć oraz liczby studentów PW biorących w nich udział. Cele szczegółowe tego zadania ukierunkowane są na podniesienie kompetencji wybranych studentów studiów I, II stopnia w zakresach:

  • pracy grupowej nad złożonym, rzeczywistym wyzwaniem zaproponowanym przez partnera biznesowego lub samorządowego,
  • właściwej identyfikacji złożonego problemu,
  • współpracy w środowisku multidyscyplinarnym,
  • zarządzania multidyscyplinarnym zespołem.

Dodatkowo przewidziano podniesienie kompetencji wybranych nauczycieli akademickich z PW w zakresie umiejętności prowadzenia grupy projektowej oraz kompetencji miękkich.

 

Absolwenci programu KSP zyskują kompetencje oczekiwane od kandydatów w programach ME310 (zadanie 34) oraz PDP (zadanie 35).

 

Kierownik zadania:

dr inż. Grzegorz Dobrzyński

Członek Zespołu Rektorskiego ds. Innowacyjnych Form Kształcenia INFOX PW,

Adiunkt w Zakładzie Systemów Informatycznych i Mechatronicznych w Transporcie, Wydział Transportu Politechniki Warszawskiej,

Email: grzegorz.dobrzynski@pw.edu.pl

tel. : 22 234 + wew. 6007

Uczestnicy projektu są objęci badaniem Bilansu Kompetencji, w celu określenia stanu ich kompetencji przed oraz po zakończeniu udzielania wsparcia. Badanie prowadzone jest przez Dział Badań i Analiz CZIiTT PW.