Zadanie 45

Zagraniczne staże dydaktyczne dla nauczycieli akademickich PW

Głównym celem zadania jest podniesienie kompetencji dydaktycznych nauczycieli akademickich Politechniki Warszawskiej poprzez umożliwienie im wyjazdów na staże dydaktyczne do ośrodków zagranicznych.

Uczestnicy staży:

W rekrutacji na zagraniczne staże dydaktyczne może wziąć udział nauczyciel akademicki w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa, zatrudniony w Politechnice Warszawskiej na podstawie umowy o pracę lub mianowania.

Kwalifikacja na zagraniczne staże dydaktyczne odbywa się w trybie konkursowym.

Stypendium może być przyznane danemu nauczycielowi akademickiemu jeden raz w trakcie trwania Projektu.

Warunki uczestnictwa:

 • Udział w zagranicznym stażu dydaktycznym. Czas trwania stażu: od 2 tyg. do 4 mies. Staż musi zakończyć się najpóźniej do 09.2021 r.
 • Rozliczenie stażu (m.in. sprawozdanie z zagranicznego stażu dydaktycznego wraz z zaświadczeniem o odbyciu stażu).
 • Przeprowadzenie min. 1 semestru zajęć ze studentami (po powrocie ze stażu) oraz złożenie raportu z praktycznego wykorzystania nabytych kompetencji dydaktycznych. Nabyte kompetencje muszą zostać praktycznie wykorzystane najpóźniej w semestrze zimowym roku akademickiego 2021/22 (10.2021-01.2022).

Finansowanie obejmuje:

 • stypendium na pokrycie kosztów utrzymania na okres realizacji stażu dydaktycznego (maksymalną wysokość stypendium należy obliczyć jako: liczba dni pobytu za granicą x kwota diety określona w rozporządzeniu z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej (Dz. U. z 2013 r. poz. 167) - kwota diety wynika z kolumny 4 załącznika do Rozporządzenia);
 • ubezpieczenie;
 • koszty przejazdu.

REGULAMIN REKRUTACJI

W celu uzyskania dodatkowych informacji, prosimy o kontakt z kierownikiem zadania:

Agnieszka Płocharska
Dział Wsparcia Edukacji CZIiTT PW, pok. 5.21

e-mail: agnieszka.plocharska@pw.edu.pl

tel.: 22 234 1423

----------------------------------------------------------------------------------------

II.   ZAKOŃCZONE REKRUTACJE

Edycja II - 10.2019: informacja o rozstrzygnięciu konkursu

Termin składania formularzy rekrutacyjnych (wersja papierowa; formularze wypełnione w języku polskim): do 14 października 2019 r. 

Miejsce składania dokumentów: Dział Wsparcia Edukacji, Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologi PW, ul. Rektorska 4, pok. 5.21

Rozstrzygnięcie konkursu: 31 października 2019 r.

Załączniki do pobrania (II edycja):

------------------------------------------------------

Edycja I - 07.2019: informacja o rozstrzygnięciu konkursu 

Termin składania formularzy rekrutacyjnych (wersja papierowa; formularze wypełnione w języku polskim): do 8 lipca 2019 r. 

Miejsce składania dokumentów: Dział Wsparcia Edukacji, Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologi PW, ul. Rektorska 4, pok. 5.21

Rozstrzygnięcie konkursu: 11 lipca 2019 r.

Załączniki do pobrania (I edycja):

 1. Regulamin rekrutacji
 2. Załącznik nr 1 – Formularz rekrutacyjny wraz z informacją o planowanym terminie i sposobie wykorzystania nabytych kompetencji
 3. Załącznik nr 2 – Oświadczenie Uczestnika Projektu
 4. Załącznik nr 3 – Oświadczenie o zapoznaniu się z treścią Regulaminu oraz przystąpieniu do udziału w Zadaniu nr 45
 5. Załącznik nr 4 – Sprawozdanie ze stażu dydaktycznego
 6. Załącznik nr 5 – Raport z praktycznego wykorzystania nabytych kompetencji dydaktycznych

----------------------------------------------------------------------------------------

III.  HARMONOGRAM REKRUTACJI:

 1. Edycja I: lipiec 2019
 2. Edycja II: wrzesień-październik 2019
 3. Edycja III: marzec-kwiecień 2020 (rekrutacja zawieszona)

----------------------------------------------------------------------------------------

IV.  NAZWA JEDNOSTKI ODPOWIEDZIALNEJ ZA REALIZACJĘ ZADANIA:
(od czerwca 2019) Dział Wsparcia Edukacji CZIiTT PW

000jpg