Zadanie 45

Zagraniczne staże dydaktyczne dla nauczycieli akademickich PW

Głównym celem zadania jest podniesienie kompetencji dydaktycznych nauczycieli akademickich Politechniki Warszawskiej poprzez umożliwienie im wyjazdów na staże dydaktyczne do ośrodków zagranicznych.

Uczestnicy staży:

W rekrutacji na zagraniczne staże dydaktyczne może wziąć udział nauczyciel akademicki w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa, zatrudniony w Politechnice Warszawskiej na podstawie umowy o pracę lub mianowania.

Kwalifikacja na zagraniczne staże dydaktyczne odbywa się w trybie konkursowym.

Stypendium może być przyznane danemu nauczycielowi akademickiemu jeden raz w trakcie trwania Projektu.

Warunki uczestnictwa:

 • Udział w zagranicznym stażu dydaktycznym. Czas trwania stażu: od 2 tyg. do 4 mies. Staż musi zakończyć się najpóźniej do 30.09.2022 r.
 • Rozliczenie stażu (m.in. sprawozdanie z zagranicznego stażu dydaktycznego wraz z zaświadczeniem o odbyciu stażu).
 • Przeprowadzenie min. 1 semestru zajęć ze studentami studiów I lub II stopnia (rozpoczętego po powrocie ze stażu) oraz złożenie raportu z praktycznego wykorzystania nabytych kompetencji dydaktycznych. Nabyte kompetencje muszą zostać praktycznie wykorzystane najpóźniej w semestrze zimowym roku akademickiego 2022/23 (10.2022-02.2023), co związane jest z zakończeniem realizacji projektu NERW PW w dniu 31 października 2022 r.

Finansowanie obejmuje:

 • stypendium na pokrycie kosztów utrzymania na okres realizacji stażu dydaktycznego (maksymalną wysokość stypendium należy obliczyć jako: liczba dni pobytu za granicą x kwota diety określona w rozporządzeniu z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej (Dz. U. z 2013 r. poz. 167) - kwota diety wynika z kolumny 4 załącznika do Rozporządzenia);
 • ubezpieczenie;
 • koszty przejazdu.

REGULAMIN REKRUTACJI

W celu uzyskania dodatkowych informacji, prosimy o kontakt z Kierownikiem zadania:

Anna Gąsiorowska-Wasiak

Dział Wsparcia Edukacji CZIiTT PW, pok. 3.14

e-mail: a.gasiorowska.wasiak@pw.edu.pl

tel.: 22 234 1423

I.  HARMONOGRAM REKRUTACJI:

 1. Edycja I: lipiec 2019
 2. Edycja II: wrzesień-październik 2019
 3. Edycja III: lipiec 2021
 4. Edycja IV: październik 2021
 5. Edycja V: styczeń 2022

----------------------------------------------------------------------------------------

II.   ZAKOŃCZONE REKRUTACJE

V Edycja - 01.2022: informacja o rozstrzygnięciu konkursu

Termin składania formularzy rekrutacyjnych (wersja papierowa; formularze wypełnione w języku polskim): do 7 lutego 2022 r.

Miejsce składania dokumentów: Dział Wsparcia Edukacji, Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii PW, ul. Rektorska 4, pok. 3.14

Rozstrzygnięcie konkursu: 25 lutego 2022 r.

Załączniki do pobrania (V edycja):

1)      Załącznik nr 1 – Formularz rekrutacyjny wraz z informacją o planowanym terminie i sposobie wykorzystania nabytych kompetencji – V edycja
2)      Załącznik nr 2 – Oświadczenie Uczestnika Projektu – V edycja
3)      Załącznik nr 3 – Oświadczenie o zapoznaniu się z treścią Regulaminu oraz przystąpieniu do udziału w Zadaniu nr 45 – V edycja
4)      Załącznik nr 4 – Sprawozdanie ze stażu dydaktycznego – V edycja
5)      Załącznik nr 5 – Raport z praktycznego wykorzystania nabytych kompetencji dydaktycznych – V edycja

------------------------------------------------------

IV Edycja – 10.2021: informacja o rozstrzygnięciu konkursu

Termin składania formularzy rekrutacyjnych (wersja papierowa; formularze wypełnione w języku polskim): do 29 października 2021 r.

Miejsce składania dokumentów: Dział Wsparcia Edukacji, Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologi PW, ul. Rektorska 4, pok. 3.14

Rozstrzygnięcie konkursu: 3 grudnia 2021 r.

Załączniki do pobrania (IV edycja):

1)      Załącznik nr 1 – Formularz rekrutacyjny wraz z informacją o planowanym terminie i sposobie wykorzystania nabytych kompetencji – IV edycja
2)      Załącznik nr 2 – Oświadczenie Uczestnika Projektu – IV edycja
3)      Załącznik nr 3 – Oświadczenie o zapoznaniu się z treścią Regulaminu oraz przystąpieniu do udziału w Zadaniu nr 45 – IV edycja
4)      Załącznik nr 4 – Sprawozdanie ze stażu dydaktycznego – IV edycja
5)      Załącznik nr 5 – Raport z praktycznego wykorzystania nabytych kompetencji dydaktycznych – IV edycja

------------------------------------------------------

III Edycja – 07.2021: informacja o rozstrzygnięciu konkursu

Termin składania formularzy rekrutacyjnych (wersja papierowa; formularze wypełnione w języku polskim): do 28 lipca 2021 r.

Miejsce składania dokumentów: Dział Wsparcia Edukacji, Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologi PW, ul. Rektorska 4, pok. 4.24

Rozstrzygnięcie konkursu: 23 sierpnia 2021 r.

Załączniki do pobrania (III edycja):

1)     Załącznik nr 1 – Formularz rekrutacyjny wraz z informacją o planowanym terminie i sposobie wykorzystania nabytych kompetencji – III edycja
2)      Załącznik nr 2 – Oświadczenie Uczestnika Projektu – III edycja
3)      Załącznik nr 3 – Oświadczenie o zapoznaniu się z treścią Regulaminu oraz przystąpieniu do udziału w Zadaniu nr 45 – III edycja
4)      Załącznik nr 4 – Sprawozdanie ze stażu dydaktycznego – III edycja
5)      Załącznik nr 5 – Raport z praktycznego wykorzystania nabytych kompetencji dydaktycznych – III edycja

------------------------------------------------------

Edycja II - 10.2019: informacja o rozstrzygnięciu konkursu

Termin składania formularzy rekrutacyjnych (wersja papierowa; formularze wypełnione w języku polskim): do 14 października 2019 r. 

Miejsce składania dokumentów: Dział Wsparcia Edukacji, Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologi PW, ul. Rektorska 4, pok. 5.21

Rozstrzygnięcie konkursu: 31 października 2019 r.

Załączniki do pobrania (II edycja):

------------------------------------------------------

Edycja I - 07.2019: informacja o rozstrzygnięciu konkursu 

Termin składania formularzy rekrutacyjnych (wersja papierowa; formularze wypełnione w języku polskim): do 8 lipca 2019 r. 

Miejsce składania dokumentów: Dział Wsparcia Edukacji, Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologi PW, ul. Rektorska 4, pok. 5.21

Rozstrzygnięcie konkursu: 11 lipca 2019 r.

Załączniki do pobrania (I edycja):

 1. Regulamin rekrutacji
 2. Załącznik nr 1 – Formularz rekrutacyjny wraz z informacją o planowanym terminie i sposobie wykorzystania nabytych kompetencji
 3. Załącznik nr 2 – Oświadczenie Uczestnika Projektu
 4. Załącznik nr 3 – Oświadczenie o zapoznaniu się z treścią Regulaminu oraz przystąpieniu do udziału w Zadaniu nr 45
 5. Załącznik nr 4 – Sprawozdanie ze stażu dydaktycznego
 6. Załącznik nr 5 – Raport z praktycznego wykorzystania nabytych kompetencji dydaktycznych

----------------------------------------------------------------------------------------

III.  NAZWA JEDNOSTKI ODPOWIEDZIALNEJ ZA REALIZACJĘ ZADANIA:
(od czerwca 2019) Dział Wsparcia Edukacji CZIiTT PW

000jpg